QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ TÔN GIÁO  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ TÔN GIÁO  

Ngày đăng 23-06-2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Tải về 2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Tải về 3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Tải về 4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Tải