Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội

Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội

Ngày đăng 26-06-2023
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tải về Ban hành kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) I. PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 1. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Tải về II.LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 1. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tải về 2. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng 21-06-2023
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT NỘI DUNG TẢI VỀ 1. Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Văn hóa ,Thể thao

Văn hóa ,Thể thao

Ngày đăng 20-06-2023
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO (Ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND, ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC VĂN HÓA 1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộngđồng 2. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA 1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 2. Thủ tục
Lĩnh vực Thanh tra

Lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 20-06-2023
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA (Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Nội dung Tải về 1. Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình 2. Thủ tục thực hiện việc giải trình 3. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập 4. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 5. Thủ tục Tiếp công dân 6. Thủ tục xử lý đơn 7. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu 8. Thủ tục giải quyết tố cáo
Đai đai và Môi trường

Đai đai và Môi trường

Ngày đăng 20-06-2023
Ban hành kèm theo Quyết định số1859/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và Quyết định số378/QĐ-UBND, ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI(Quyết định số 1859/QĐ-UBND) 1. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Tải về 2. Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về 3. Hòa